انجمن مهندسی صنایع ایران

کمیته گروه های تخصصی شامل گروه های زیر می باشد:

  1. گروه حل مساله
  2. گروه اقتصاد مقاومتی
  3. گروه دانش بنیان کردن
  4. گروه بهره وری
  5. گروه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی

هر یک از افرادی که توانمندی و زمینه خدمت رسانی در زمینه های فوق به جامعه مهندسی صنایع کشور در خود احساس می کند، می توانند علاقمندی خود را از طریق راه های تماس به انجمن در میان گذاشته و فعالیت خود را شروع کند.